Skip Navigation LinksAna Sayfa : Tüm Duyurular : Duyuru Detay
2019 yılı 2. Dönem ASM ve AHB İzleme Değerlendirme ve Gruplandırmasına İlişkin Ziyaretler
27 Ağustos 2019 Salı  17:37:24    871

25.01.2013 Tarihli ve 28539 Sayılı Resmi Gazete’deYayımlanan "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, Denetim, Madde 33- “Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimleri ve Aile SağlığıElemanları, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Kurum,ilgili mülkî idare amirleri ve yerel sağlık idare amirleri veya bunlarıngörevlendireceği personelin denetimine tâbidir. Denetim yapmaya yetkili amir,ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılığı doğrudan kendisi tespitedebileceği gibi, tespiti yapmak üzere incelemeci veya soruşturmacı dagörevlendirebilir. Bu denetimler Kurum tarafından belirlenen denetleme formlarıile gerçekleştirilir. Mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılık tespit edildiğitakdirde, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde belirtilen hükümlerçerçevesinde ilgililer hakkında işlem tesis edilir.”  demektedir.

Bu kapsamda İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk SağlığıHizmetleri İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından İlimizde 2019 yılı II. Dönem AileSağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği Birimi İzleme Değerlendirme ve Aile HekimliğiBirimi Gruplandırmasına İlişkin Periyodik Değerlendirme Ziyaretleri 16/09/2019 tarihindenitibaren başlayacaktır. Program öncelikle Kiraz, Beydağ, Ödemiş,Tire, Bayındır, Torbalı, Kınık, Bergama, Dikili ve Foça ilçelerimizden başlayıp,programınayrıntıları Toplum Sağlığı Merkezlerine ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine gönderilecektir.